“ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ” (ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਬ) ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ: ਲੈਫ਼ ਕਰਨਲ (ਰਿਟਾ.) ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ

Singh Sahib is only GGS - Lt Col Gurdeep Singh

Tag Cloud

DHARAM

Meta