ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਾਠੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ

Satkar Committee says we did OK (1)

Tag Cloud

DHARAM

Meta