ਜਿਸ ਪੁਸਤਕ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਹਰ ਰੋਜ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗਲਾਂ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇ ਹਜਮ ਕਰ ਲੈਦੇ ਹਨ?

suraj parkash jhooth

Tag Cloud

DHARAM

Meta